Skip to main content

www.legalniewsieci.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ON MY WALL – ART & PHOTO GALLERY

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Warunki zawierania umów sprzedaży
VII. Sposoby płatności
VIII. Koszt, termin i sposoby dostawy. Przechowywanie prac
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Własność intelektualna
XII. Odpowiedzialność sklepu oraz obowiązki usługodawcy
XIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.on-my-wall.pl/ prowadzony jest przez PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Ostroroga 18c, Warszawa 01-163, NIP: 8481000123, REGON: 016090427, adres e-mail: kontakt@on-my-wall.pl ,tel. (22) 569 92 50.
2. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Sklep internetowy www.on-my-wall.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy www.on-my-wall.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu internetowego www.on-my-wall.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
7. Zawarta pomiędzy Stronami umowa o świadczenie usług zostanie potwierdzona fakturą VAT dostarczoną w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DzU z 2010 r. nr 249, poz. 1661).[G1]
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
2. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.on-my-wall.pl
3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.on-my-wall.pl umożliwiający utworzenie Konta.
5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.on-my-wall.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
6. KLIENT (KUPUJĄCY) – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
8. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Ostroroga 18c, Warszawa 01-163, NIP: 8481000123, REGON: 016090427, adres e-mail: kontakt@on-my-wall.pl ,tel. (22) 569 92 50.
10. INDYWIDUALNA KALKULACJA – unikalna kalkulacja, zawierająca specyfikację technologiczną usługi oraz określony termin jej ważności, wykonana w odpowiedzi na pytanie o ofertę złożone przez Klienta.
11. AUTOR – osoba fizyczna lub prawna, która udostępniła Sprzedawcy Dzieła do sprzedaży.
12. DZIEŁO – oryginał (obraz, grafika, rysunek, rzeźba) lub fotograficzna odbitka kolekcjonerska (tj. zdjęcie lub digigrafia lub replika autorska) w łącznym nakładzie nie przekraczającym 30 egz. dla wszystkich formatów.
13. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
17. PRZEDMIOT TRANSAKCJI – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
b) prowadzenie Konta w Sklepie.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) Komputer z dostępem do Internetu.
b) Dostęp do poczty elektronicznej.
c) Przeglądarka internetowa.
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@on-my-wall.pl
c) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI . WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu oraz Indywidualnych Kalkulacjach, które otrzymują Klienci w odpowiedzi na zadane pytanie o Indywidualną Kalkulację, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. Przy Zamówieniach o wartości przekraczającej kwotę 100,00 zł Klient, który dokonał wyboru osobistej formy płatności lub płatności za tzw. pobraniem zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w kwocie odpowiadającej 40% wartości Zamówienia na rachunek bankowy Sklepu podany w Formularzu Zamówienia.
6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
7. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep www.on-my-wall.pl.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
> oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
> unikalny numer identyfikacyjny.
> potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
> oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
> linki do:
* niniejszego Regulaminu,
* wzoru pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
* wzoru formularza odstąpienia od umowy.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana drogą elektroniczną, zgodnie z rozdziałem I pkt. 7.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 86249000050000461091010161 prowadzony przez Alior Bank SA dla PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Spółka jawna, ul. Jana Ostroroga 18c, Warszawa 01-163, NIP 8481000123, REGON: 016090427.
W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
c) Płatność przy odbiorze osobistym (gotówką lub kartą)
d) Płatność za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Serwis płatności elektronicznej umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY. PRZECHOWANIE PRAC

1. Koszty dostawy Produktu ponosi Sprzedawca.
2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
3. Klient może osobiście odebrać Produkt w punkcie odbioru Sklepu pod adresem: ul. Jana Ostroroga 18c, Warszawa 01-163 od godz. 8:30 do godz. 19:30. Warunkiem odbioru Zamówienia w punkcie odbioru jest podanie numeru Zamówienia.
4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych.
b) W przypadku niektórych Produktów czas kompletowania może być dłuższy.
Informacja o dłuższym czasie kompletowania jest umieszczona przy opisie Produktu.
c) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.
5. Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty jego realizacji. Po upływie tego terminu www.on-my-wall.pl nie ma obowiązku przechowywania zamówionych Produktów.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@on-my-wall.pl lub pisemnie na adres ul. Jana Ostroroga 18c, Warszawa 01-163
c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Jana Ostroroga 18c, Warszawa 01-163
d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@on-my-wall.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Zwracany Produkt należy dostarczyć na adres: ul. Jana Ostroroga 18c, Warszawa 01-163
4. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
6. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem oraz Konta Usługobiorców z wyłączeniem Produktów należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Sklepu, bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem.
3. Umieszczenie w Sklepie treści, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wiąże się z udzieleniem Usługodawcy przez Usługobiorcę, nieodpłatnej licencji na korzystanie oraz rozporządzanie utworem. Licencja nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym licencja nie wygasa w przypadku rezygnacji Usługobiorcy z korzystania z usług Sklepu lub usunięcia Konta. W zakresie licencji wchodzą prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Usługobiorcę w Sklepie na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności Usługodawca ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich witrynach internetowych Sklepu i prezentowania tych utworów innym Usługobiorcom.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Usługobiorcy korzystającego z usług Sklepu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Pliki do pobrania:
Druk reklamacji
Formularz odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy – informacje